ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С КЛИЕНТИ НА ФИЕСТА ТРАВЕЛ EООД

 

1.Общи положения.

Фиеста Травел EООД е туристически агент, който по смисъла Параграф 1 т. 62 от “Допълнителните разпоредби” на Закона за туризма на РБългария е лице, регистрирано по реда на този закон и вписано в регистъра на туроператорите и туристическите агенти за осъществяване на туристическа агентска дейност, различно от туроператор, което продава или предлага за продажба туристически пакети, изготвени от туроператор. Предлагането и поддържането на туристически, информационни, комуникационни и резервационни системи за туристически услуги в Интернет, които съдържат предложения, информация и услуги на тема туристически пътувания и услуги се осъществява от Фиеста Травел ЕООД съобразно тези Общи условия.  Туристическият агент сключва договор с всеки туроператор, чиито услуги продава, като в него се регламентират правилата и форматът на използваните документи, прилаганите спрямо клиентите цени и отстъпки, на базата на които Фиеста травел ЕООД получава своето възнаграждение. Всички документи за туристическия агент се издават от съответния туроператор, а се предоставят на клиента/пътуващия от Фиеста травел ЕООД. www.fiestatravel.bg е марка на Фиеста Травел EООД. За неуреденото в договорните отношения между Фиеста Травел EООД и клиента се прилагат тези Общи условия и правила за работа с клиенти. По-различни или допълващи Общи условия ще бъдат приложими само след категоричното писмено потвърждение от Фиеста Травел EООД. Следните търговски общи условия и правила на работа с клиенти уреждат изцяло ползването на портала www.fiestatravel.bg, собственост на Фиеста Травел EООД.

2.Условия за резервиране на туристически услуги чрез сайта www.fiestatravel.bg.

Предлаганите от Фиеста Травел EООД чрез сайта www.fiestatravel.bg туристически и транспортни услуги са посреднически, от името, за сметка и по поръчка на съответния туроператор и/или доставчик на услуги. Реализирането на туристическите и транспортни услуги не спада към кръга услуги, предоставяни чрез www.fiestatravel.bg. Доколкото не е уредено друго в отношенията между Фиеста Травел EООД и клиента, договорът, отнасящ се до настаняване, пътуване или транспорт, се сключва между клиента и съответния доставчик на услуги (например туроператор, хотел, авиокомпания и др.), като се вземат пред вид техните валидните условия. Те се обявяват преди да се направи резервация и трябва да бъдат потвърдени от Вас. Ако няма такова потвърждение резервация не може да бъде извършена.

3.Съдържание на преддоговорните отношения и на договора за посредничество.

При завършване на процеса на резервиране след попълването на полетата на формуляра, Вие възлагате на Фиеста Травел EООД чрез www.fiestatravel.bg да бъде посредник на туристическа, транспортна или друга подобна услуга, както и на услуга, свързана с осъществяването на пътуване, предоставена от трета страна. Ако зададете поръчка за посредничество на повече услуги, те остават разделени от правна гледна точка и не образуват едно цяло от туристически услуги. Фиеста Травел EООД остава във всеки случай само посредник и не поема туроператорска функция.

С Вашата поръчка за резервация Вие се обвързвате от момента на нейното подаване. Фиеста Травел EООД чрез www.fiestatravel.bg си запазва правото, да приеме или да откаже тази поръчка. Приемане или отказване на резервация от страна на Фиеста Травел EООД се потвърждава писмено, по телефона, електронна поща. За приемане на Вашата поръчка от страна на Фиеста Травел EООД се счита във всеки случай задължаването на Вашата кредитна карта, или извършване на плащане от Ваша страна, респ. представянето на протокол от Фиеста Травел EООД или фактура от съответния доставчик на услуга. Чрез приемането на Вашата поръчка по указания начин се сключва обвързващ договор за посредничество между туристическия агент и клиента.

Вие сте задължени да проверите предаденото потвърждение за резервация незабавно по отношение на неговата вярност и да уведомите Фиеста Травел EООД или съответния доставчик на услуга, при когото е направена резервацията за евентуални грешки. Едно закъсняло уведомление за грешки или неточности не може да бъде взето под внимание и не дава право за отказ от договора.

Договорното задължение на Фиеста Травел EООД чрез www.fiestatravel.bg се ограничава до посредничество на резервираното пътуване, респ. туристическата услуга. Предоставянето на резервираната услуга, като такава не е част от договорните задължения на Фиеста Травел EООД

4.Туристически пакети /пакетни пътувания/

Нормативната уредба е заложена в Закона за туризма на РБългария в който е транспонирана Директива/ЕС/ 2015/2302 на Европейския парламент и съюза и на съвета от 25.11.2015г. относно пакетните пътувания и  свързаните пътнически услуги/ в сила от 01 юли 2018г./, към която Фиеста Травел ЕООД се придържа.

“Туристически пакет” по смисъла на Параграф 1, т. 67 от Допълнителните разпоредби на Закона за туризма, е комбинация най - малко от два различни вида туристически услуги за целите на едно и също пътуване или ваканция, като тези услуги са комбинирани от един търговец, вкл. и по искане на или в съответствие с избора на пътуващия преди сключване на общ договор за тези услуги, или са в обхвата на т.67, б “Б” от Допълнителните разпоредби на същия нормативен акт.

Предоставянето на предварителна информация при продажбата на туристически пакети се извършва при условията на чл. 82 ал. 1 и ал.3 от Закона за туризма или е достъпна и приета чрез сайта www.fiestatravel.bg, за което пътуващият дава съгласието си. Съгласно чл. 85 от Закона за туризма, тежестта за доказване на задължението за предоставяне на информация във връзка с договорите за туристическите пакети се носи от туроператора.

Договорът за туристически пакет се сключва чрез посредничеството на Фиеста Травел ЕООД, като страни по него са съответния туроператор и пътуващия, като туроператорът носи отговорността за изпълнението на туристическата услуга

5.Осъществяване на вашата резервация. /Компенсации/Плащане/. Доставка на документацията за пътуване.

• Резервация през онлайн платформа, собствен сайт  - он-лайн (online)

Посредничеството на туристически или транспортни услуги от страна на Фиеста Травел EООД се извършва в собствена онлайн платформа /сайт/, при физическо присъствие на пътуващия /напр. в офиса ни/, по телефон или чрез т.нар. Click through пакети. Резервирането през сайта www.fiestatravel.bg е безплатно, доколкото не се отнася до посредничеството на полети на авиокомпаниите. За посредничеството на самолетни полети Фиеста Травел EООД чрез www.fiestatravel.bg си запазва правото да начислява отделна такса за услуга. Нейният съответен размер в конкретния случай се съобщава в менюто за резервации. По силата на настоящето Вие декларирате, че предоставяте доброволно необходимите лични данни за извършване на резервацията и осъществяване и заплащане на услугата.

Формата на плащане на резервираните чрез www.fiestatravel.bg туристически или транспортни услуги се определя съгласно договореностите със съответния туроператор, респ. доставчик на услуги. Възможните начини на плащане Ви се съобщават по време на резервирането. В зависимост от датата на пътуването се предвижда плащане с кредитна карта и/или банков превод.

В случай, че във времето между възлагане на резервациите и началото на пътуването Вие смените кредитния институт или се променят други данни на кредитната карта, Вие сте задължени незабавно да информирате за промяната Фиеста Травел EООД или съответния туроператор, респ. доставчик на услуги.

Фиеста Травел EООД има право от името или по поръчение на туроператора или доставчика на услуги да получи заплащане за резервираната услуга. От Ваша страна, Вие ни упълномощавате при възлагане на договора за посредничество, да изтеглим възнаграждението чрез предоставения ни номер и идентификации на Вашата кредитна карта.

Документите за пътуването Ви ще бъдат изпратени директно от туроператора, респ. доставчика на услуги и/или от Фиеста тавел ЕООД чрез нашия обслужващ център, чрез куриер или по електронна поща.

Моля да имате пред вид, че за анулиране или промяна на резервация на осигурени от нас редовни полети и вече издадени билети за самолет чрез www.fiestatravel.bg се дължи такса за анулиране на полета в размер, определен от туристическия агент. Тази такса не е свързана с възможни такси за анулиране на авиокомпаниите, които се дължат отделно съобразно техните Общи условия и тарифи за анулиране на резервации и издадени вече билети.

При завършване на процеса на резервиране след попълването на полетата на формуляра, Вие възлагате на Фиеста Травел ЕООД чрез www.fiestatravel.bg да бъде посредник на туристическа, транспортна или друга подобна услуга, както и на услуга, свързана с осъществяването на пътуване, предоставена от трета страна. 

Ако клиентът даде поръчка за посредничество на повече услуги, те остават разделени от правна и фактическа гледна точка и не образуват едно цяло от туристически услуги. Фиеста Травел ЕООД остава във всеки случай само посредник и не поема и  не изпълнява туроператорска функция.

С Вашата поръчка за резервация Вие се обвързвате от момента на нейното подаване.  Фиеста Травел ЕООД чрез www.fiestatravel.bg си запазва правото, да приеме или да откаже тази поръчка. Приемане или отказване на  резервация от страна на Фиеста травел ЕООД се потвърждава писмено, по телефона или електронна поща. За приемане на Вашата поръчка от страна на Фиеста травел ЕООД се счита във всеки случай задължаването на Вашата кредитна карта, плащане, респ. представянето на фактура от страна на Фиеста травел ЕООД. Чрез приемането  на Вашата поръчка по указания начин се сключва обвързващ договор за посредничество между туристическия агент и клиента.

Вие сте задължени да проверите предаденото потвърждение за резервация и да уведомите писмено Фиеста травел ЕООД за евентуални грешки. Едно закъсняло уведомление за грешки или неточности не може да бъде взето под внимание и не Ви дава право за отказ от договора. Потвърждение за резеврацията ще получите от Фиеста травел ЕООД или от съответния доставчик на услугата.

Договорното задължение на Фиеста травел ЕООД чрез сайта www.fiestatravel.bg се ограничава до посредничество на резервираното пътуване, респ. туристическата услуга. Предоставянето на резервираната услуга, като такава не е част от договорните задължения на  Фиеста Травел ЕООД.

6. Застраховки.

Стойността на застраховките по отношение на предоставяните услуги не са включени в цените, обявени на електронната страница в сайта ни, ако изрично не е уговорено друго. Ние Ви препоръчваме да сключите пътна застраховка, както и застраховка за анулиране на пътуване и/или здравна застраховка чрез туроператора или съответния доставчик на услуга. Договорът за застраховката не е уреден в тези Общи условия и се подчинява на Общите условия на застрахователя, туроператора или съответния доставчик на услугата, чрез който е сключена застраховката.

7.Паспортни, визови, валутни и здравни изисквания.

Препоръките, които се дават за паспортните, визовите, валутните и здравните изисквания, свързани с Вашето пътуване, не са обвързващи. Вие следва да се уверите допълнително по подходящ начин доколко се отнасят до Вас, и какво е редно да предприемете съобразно Вашето гражданство и съответния визов и паспортен режим на страната, която ще посетите, вкл. и държавите, през които се осъществява транзитен маршрут, както и на държавата, от която начално провеждате пътуването. За такива и подобни въпроси следва да се обърнете за повече информация към компетентните посолства и консулства. По отношение на препоръките на Фиеста Травел EООД, същите се основават на предоставена информация и данни от съответните страни, респ. служебни инстанции. Те, от своя страна, могат по всяко време да променят съответните разпоредби, за което Фиеста Травел EООД не носи отговорност относно верността, пълнотата или актуалността на тази информация.

8.Ограничение на отговорност.

По отношение на данните на пътуванията и отделните услуги, Фиеста Травел EООД чрез www.fiestatravel.bg, се основава на информацията, получена от съответните туроператори или доставчици на услуги. Фиеста Травел EООД чрез www.fiestatravel.bg няма възможност да прави проверки за верността на тези данни към момента на запитването на клиента. Фиеста Травел EООД чрез www.fiestatravel.bg не поема по тази причина гаранция по отношение на пълнотата, верността или актуалността на тази информация. Същото се отнася за друга информация, която се съдържа на страницата на електронния портал www.fiestatravel.bg и е предоставена от трети страни. Не се поема отговорност за наличността на пътуването или отделната услуга към момента на възлагането на резервацията.

Предложените услуги се предоставят от доставчиците на услуги на тяхна отговорност. Поради това, Фиеста Травел EООД не носи отговорност за извършване на договореното пътуване или отделна услуга. Отговорността за това остава единствено и само на туроператора, респ. доставчика на услугите.

9.Гаранции от страна на Клиента.

С предаване на поръчката за резервация Вие заявявате Вашето съгласие относно всяко ползване на тази електронна страница от Ваше име и за Ваша сметка. В случай, че резервацията касае малолетни или непълнолетни лица от Вашето домакинство или семейство, това следва да бъде съблюдавано от Вас и да отговаряте за всяко ползване на електронната страница от Вас и тях. Вие заявявате Вашето съгласие за това, че възможностите за резервация на пътувания на тази електронна страница могат да бъдат използвани само за законосъобразни резервации или покупки за Вас или трета страна, от чието име Вие можете да предприемате законосъобразни действия.

При нарушение на тези гаранции от Ваша страна отговаряте неограничено спрямо Фиеста Травел EООД и спрямо съответните туроператори и доставчици на услуги за всякакви вреди и пропуснати ползи, възникнали в резултат на Вашите действия или подопечните Ви малолетни и непълнолетни деца.

10.Промяна на резервация/анулиране

В случай на промяна или анулиране на резервацията на предложените от Фиеста Травел EООД чрез www.fiestatravel.bg туристически услуги, следва да се обърнете към нашия обслужващ център. При промяна на резервация или анулиране са в сила общите условия и тарифи на съответните туроператори, респ. доставчици на услуги. Фиеста Травел EООД не може да изменя или заменя техните Общи условия и тарифи, като в този смисъл всякаква наша отговорност е изключена. За условията на промяна или анулиране на резервация, както и правилата относно предоставяне на компенсация при възникване на непредвидими обстоятелства, може да се информирате по всяко време във Вашия план на пътуване чрез нас, туроператора или доставчика на услугата. В този случай се начисляват допълнителни такси за обслужването от страна на Фиеста травел ЕООД.

11.Правила на английски/немски език.

Бихме искали да обърнем внимание, че www.fiestatravel.bg съдържа основно предложения, които се захранват директно от международни компютърни системи за резервиране. Фиеста Травел EООД не може да влияе по никакъв начин на тези правила и предложения. В тези предложения е възможно да се съдържат правила на английски или немски език, които могат да влияят на вида и обхвата на предлаганата услуга. В случай, че в процеса на резервиране Вие решавате да приемете правилата и търговските условия на английски или немски език (Terms and Conditions/AGB), те ще бъдат използвани по отношение на Вас.

12.Условия за общото ползване на електронната страница на www.fiestatravel.bg.

Ползването на www.fiestatravel.bg от Вас представлява приемане от Ваша страна на всички правила, условия и указания.

www.fiestatravel.bg съдържа препратки към други, чужди електронни страници, които се поддържат от други договорни страни/партньори. Такива препратки служат само като препоръки.

Фиеста Травел EООД чрез www.fiestatravel.bg не може да контролира тези електронни страници на трети страни и не отговаря за тяхното съдържание. Включването на хиперлинкове на такива електронни страници от страна на www.fiestatravel.bg не предполага нито одобрение на съдържанието на такива електронни страници, нито връзка с техните оператори. Фиеста Травел EООД чрез www.fiestatravel.bg не носи отговорност за чужди електронни страници и евентуално възникнали щети във връзка с тяхното ползване.

Фиеста Травел EООД не дава гаранции за възможност за постоянно техническо ползване на www.fiestatravel.bg. Невъзможността за техническо ползване на www.fiestatravel.bg не е основание за предявяване на претенции за възстановяване на щети на клиента.

13.Авторски с сродни права

Подборът, софтуерът, продуктите и информацията се основават или на собствени проучвания/програмиране на Фиеста Травел EООД чрез www.fiestatravel.bg и/или на съответни данни/доставки на трети страни, т.е. на съответните доставчици на услуги и доставчици на данни. Всички данни, продукти, софтуер, изображения, илюстрации и информация, които получавате чрез тази електронна страница, са защитени с авторски права и други права по отношение на тяхната интелектуална собственост. Поради това Вие не можете да ги променяте, копирате, разпространявате, прехвърляте, излагате, демонстрирате, размножавате, повторно да ги публикувате, лицензирате, да създавате творби извлечени от тях, както и да ги предавате и продавате.

Без изрично писмено съгласие на собственика, промяната на данните и информацията, както и тяхното използване на други електронни страници, и тяхното използване за други освен лични, некомерсиални цели е нарушение на закона за авторското право и сродните на него права. При нарушение на авторските права Фиеста Травел EООД или носителят на съответното право може да потърси наказателна и/или облигационна отговорност по съответния ред и/или чрез компетентния съд.

14.Защита на информацията и личните данни

Ние ползваме при Вашата резервация добровлно предоставена лична Ваша информация, която е необходима за сключване, изпълнение и реализирането на договора за туристическите услуги. С отправяне на запитване към нас или извършване на резервация и последващи действия по сключване и реализиране на договора за туристически услуги, Вие давате Вашето съгласие за съхранение и обработване на личните Ви данни за целите на туристическия договор. Тази информация е възможно да се запаметява при нас електронно, преработва се и  доколкото е необходимо за целите на договора, се предава на трети лица, напр. на съответния туроператор, изпълнители на тристически услуги, хотели, самолетни компании и пр. Ако Вие при резервиране посочите Вашия E-Mail – адрес ние  го ползваме, за да Ви информираме за сравними оферти за пътуване на туристическия агент. Пълните правила относно съхранението и защитата на личните Ви данни ще намерите в отделен линк https://www.fiestatravel.bg/bg/helpfulinfo/zashchita-na-lichnite-danni.html, които правила са неразделна част от тези Общи условия.

15.Заключителни условия.

Фиеста Травел EООД чрез сайта www.fiestatravel.bg си запазва правото да променя условията и указанията, при които тази електронна страница предлага туристически и транспортни услуги по отношение на бъдещи договори за посредничество. Това право обаче няма въздействие върху вече съществуващи договори за посредничество, които сте сключили чрез www.fiestatravel.bg, законосъобразно, при одобрение на съществуващите условия.

16.Нарушение на Общите търговски условия

При нарушение на тези условия за ползване или основателно съмнение, че има нарушение или умисъл за злоупотреба, по всяко време Фиеста Травел EООД чрез www.fiestatravel.bg има право да изключи и лиши от ползване съответния потребител, като потърси от него отговорност.

17.Приложимо право и подсъдност

По отношение на посредничеството на Фиеста Травел EООД чрез сайта www.fiestatravel.bg и отношенията с клиента, в сила е българското право. Място за разглеждане на съдебни спорове е компетентният съд в гр. София, доколкото с императивни разпоредби на закона не е уговорено друго. За отношенията на клиента с туроператорите или доставчиците на услуги, приложимо е правото на последните, доколкото с императивни разпоредби на закона не е уговорено друго.

18.Ограничение на недействителност

Ако едно от предходните условия е или стане недействително, неговата недействителност не засяга останалите условия. Недействителното условие се замества с условие, което е най-близо до икономическата цел на условието, което трябва да бъде заменено. Настоящите Общи условия и правила за работа с клиенти на Фиеста Травел EООД отменят всички предходни такива и са в сила от 28.08.2023 г.