УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ НА DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH /ДЕР ТУРИСТИК ГЕРМАНИЯ ООД/

 

Условията по-долу, ако са действително договорени, представляват  съдържанието по смисъл на предстоящия за сключване пакетен договор между Вас и нас за организиране на пътувания /наричан по-долу „договор за пътуване“/. Те допълват нормите от закона съгласно параграфи 651a-y от Гражданския кодекс и членове 250 и 252 от Уводния закон към Гражданския кодекс и ги завършват. В случай, че резервирате само една услуга свързана с пътуване /напр. нощувка в хотел, ваканционно жилище/, която не е или няма да бъде, част от пакетно туристическо пътуване, се прилагат следните условия за пътуване с изключение на точки 5.2,7,11 и 16. Особеностите, които се отнасят до такива отделни услуги свързани с пътуване, са уредени изрично по-долу, респ.са съответно посочени.

Упоменатото по-горе не се прилага при отделни услуги за самолетен транспорт.

Различни от съответно обявените услуги свързани с пътуване, както и индивидуални споразумения са с приоритет спрямо настоящите условия.

 

1. Сключване на договор за пътувания/задължения на пътуващите

1.1 За всички начини на резервация /напр. в туристическо бюро, директно при организатора, по телефона, онлайн и др./ е валидно следното:

а/ база на тази оферта са обявените от нас пътувания, както и допълнителната информация за съответното пътуване, в случай, че са Ви предоставени при резервацията. Посредникът на пътуването и изпълнителят на услугата /напр. хотели, транспортни фирми/ нямат пълномощия да  сключват  споразумения, да дават информация или уверения, които се различават от съдържанието на договора за пътуване, надхвърлят потвърдените с договора услуги или са в противоречие с обявеното пътуване. Проспектите за местата и хотелите, които не са издадени от нас, не са обвързващи за предоставените от нас услуги, освен ако след споразумение с Вас не са включени в съдържанието на договора за пътуване.

б/ Вие като заявител на пътуването, сте отговорни за всички задължения по договора от страна на туристите които сте заявили и за които вие извършвате резервацията, както и за Вашите собствени, в случай, че тези задължения са поети с изрична и отделна декларация.

в/ Ако съдържанието на нашето потвърждение за пътуване е различно от съдържанието на резервацията, тогава се представя нова оферта, която е обвързваща за нас в продължение на десет дни. Договорът се сключва на база на тази нова оферта, в случай, че сме посочили изменението и сме изпълнили задълженията за преддоговорно информиране, а Вие сте декларирали в рамките на обвързващия срок съгласието си, че я приемате с изрична декларация или авансово плащане.

г/ Предоставената от наша страна преддоговорна информация  за съществените особености на туристическите услуги и всички допълнителни разходи, условията на плащане, минималния брой на участниците и цялостно сторниране  /съгласно член 250, параграф 3, точки 1,3 до 5 и 7 от Уводния закон към гражданския кодекс/ не стават съставна част от договора за пътуване само тогава, когато те са договорени изрично между страните.

1.2 За резервации, които са направени устно, по телефона, писмено, по електронна поща, с SMS или по телефакс важи следното:

а/ с резервацията /регистрация за пътуване/ Вие ни правите обвързващо предложение да бъде сключен договор за пътуване.

б/ Договорът се сключва с получаването на нашето потвърждение за пътуването. При или непосредствено след сключването на договора ние Ви предоставяме потвърждение за пътуването, съответстващо на законовите условия, на дълготраен информационен носител /с който Вие можете за съхраните декларацията без промени или да я запаметите, така че тя да е на Ваше разположение в един разумно определен период, напр. на хартия или по електронната поща/, освен ако Вие нямате претенция за потвърждение на пътуването на хартия съгласно чл.250, параграф 6, алинея 1, изречение 2 от Уводния закон към Гражданския кодекс, тъй като  сключването на договора е станало във физическото присъствие на двете страни или извън търговските помещения.

1.3 При резервации в електронния търговски обмен /напр.интернет, Арр, телемедии/ за сключване на договора важи следното:

а/ осъществяването на електронната резервация Ви се разяснява в съответното приложение

б/ за корекция на Вашите вписвания, за изтриване или връщане обратно на целия формуляр за резервация Вие имате на разположение възможност за корекции, ползването на които е разяснено.

в/ за осъществяването на електронна резервация са посочени възможните езици на договора.

г/ след като запазим текста на договора Вие ще получите инструкции за възможността как да изтеглите текста на договора в последствие.

д/ с натискане на бутон /от полето за включване/  „резервирай със задължение за плащане“ или с друга подобна формулировка Вие ни предлагате ангажиращо да бъде сключен договор за пътуване.

ж/ ние Ви потвърждаваме незабавно получаването на Вашето запитване за пътуване по електронен път /потвърждение за получаване/.

з/ Извършване на запитването за пътуване чрез натискане на бутона не е основание за Вас да имате претенция за подписване на договор.

и/ договорът става действителен когато Вие получите нашето потвърждение за пътуване на дълготраен информационен носител. Ако потвърждението за пътуване се осъществи веднага с натискане на бутона "резервирай със задължение за плащане“ с непосредственото появяване на потвърждението за пътуване на екрана, то договорът за пътуване се счита за сключен с изобразяването на потвърждението за пътуване. В този случай не е необходимо междинно съобщение за получаване на резервацията съгласно буква

й/ горе, ако Ви е предоставена възможност за запаметяване на дълготраен носител на информация и за разпечатване на потвърждението за пътуване. Задължителният характер на договора за пътуване не зависи от това дали Вие действително използвате възможността за запаметяване или разпечатване.

1.4 Обръщаме внимание на това, че съгласно законовите норми по параграф 312 ff от Гражданския кодекс за предложени услуги за пътуване, които са договорени дистанционно /и по-специално с писмо, телефонно обаждане, телекопия, по електронната поща, с SMS, както и чрез телемедии и онлайн – услуги/ не е налице правото за опровержение, а съответните права за отказ и прекратяване на договора, съгласно закона и най-вече правото за отказ са съгласно параграф 651h от Гражданския кодекс. Право на опровержение е налице когато договорът за услугите свързани с пътуването е сключен съгласно параграф 651 а извън помещенията на търговската фирма, дори и, ако устните преговори, на които се основава сключването на договора, са били водени въз основа на предшестващата поръчка на потребителя; в последно упоменатия случай не е налице правото за опровержение.

2. Плащане/документи за пътуването

2.1 Плащания на цената за пътуване преди приключване на пътуването ние и туристическия агент по пътуването имаме право да изискваме или приемане само, ако е налице договор за застраховка на парите на клиента и, ако Ви е представен в ясен, разбираем и отчетлив вид застрахователния документ с имена и данни за контакт. След сключване на договора и след връчване на застрахователния документ авансовото плащане в размер на 35 % от цената за пътуване подлежи на плащане. Плащането на остатъчната сума е с падеж 30 дни преди началото на пътуването, ако е предаден застрахователния документ и нашето право на отказ, съгласно основанието, посочено в точка 7 вече не може да бъде използвано. При договори за отделни услуги свързани с пътуване не е необходимо застраховане парите на клиента и съответно издаване на застрахователен документ. За някои от обявените пътувания е възможно за определени услуги /напр. за специална тарифа за пътуване със самолет/ да се изиска по-ранно извършване на плащане. 

2.2 При плащане с кредитна карата задълженията по Вашата сметка се извършват автоматично  в съответните срокове.

2.3 Ако Вие не извършите авансовото и/или остатъчното плащане в съответните срокове на падеж, въпреки че ние сме готови и в състояние да изпълним задължението си по договорени услуги съобразно изискванията, изпълнили сме нашето задължение съгласно закона за информиране и във Ваша полза не е налице законово или право по договора за задържане на плащането ние имаме право след предупреждение с посочване на срок да се откажем от договора за пътуване и да Ви задължим с разходите, свързани с отказа, съгласно точка 4.2, изречения 2 до 4.5.

2.4 Документацията за пътуването се изготвя по принцип 21 дни преди началото на пътуването, а при краткосрочни резервации – в рамките на 24 часа. Изпращането на документацията за пътуването обикновено става по електронната поща или разпечатана на хартия до Вашия туристически агент за пътуването, чрез когото  Вие сте резервирали услугите, или след съответно договаряне – директно на Вас. При краткосрочни резервации за полети в отделни случаи е възможно да се договори предоставяне на документацията за пътуването на резервираното летище. Тя се предава след заплащане на място. За извършването на допълнителни дейности се начислява заплащане за обработка в размер на 15 евро за извършено действие.

3. Промяна на услугите преди началото на пътуването

3.1 Отклонения от съществените особености на услугите по пътуването в договореното съдържание за пътуване, които се налагат след сключването на договора  и от наша стана въпреки уверението ни не могат да бъдат изпълнени докрай  могат да бъдат допускани от наша страна преди началото на пътуването, в случай че тези отклонения са незначителни и не оказват влияние върху цялостната форма на пътуването.

3.2 Ние сме задължени да Ви информираме за промяната в услугите незабавно след яснота за основанието за промяната на дълготраен информационен носител /напр. и по електронната поща, с SMS или гласово съобщение/, като това е ясно, разбираемо и подчертано поднесено.

3.3 В случай на съществена промяна на някоя от значимите особености на услугата по пътуването или при отклонение от специалните предварително зададени изисквания, които са залегнали в съдържанието на договора за пътуване, Вие имате право в посочен от нас заедно с известието за промяната в разумен срок – или да приемете изменението – или без наказателно плащане да се откажете от договора – или да поискате да участвате в заместващо пътуване, ако ние имаме като предложение такова пътуване. Вие имате избор да реагирате или не на нашето съобщение. Ако не получим никаква реакция в посочения срок, изпратеното съобщение се счита за прието. В тази връзка Ви обръщаме внимание на декларацията съгласно точка 3.2.  В противен случай Вие можете или да потвърдите промяната по договора, или да поискате да участвате в заместващо пътуване, ако такова Ви бъде предложено, или да се откажете от договора без санкция за плащане.

3.4 Евентуални гаранционни претенции  остават без промяна , в случай че променените услуги имат недостатъци. Ако за нас възникнат незначителни разходи за осъществяването на промененото пътуване, респ. за заместващото пътуване при същото качество , разликата в стойността трябва да Ви бъде възстановена съгласно параграф 651 m, алинея 2 от Гражданския кодекс.

4. Отказ на клиента преди началото на пътуването/разходи за отказа

4.1 Вие можете по всяко време преди началото на пътуването да се откажете от договора за пътуване. Отказът трябва да ни бъде деклариран. Ако пътуването е било резервирано от туристически агент отказът може да бъде деклариран на него. Препоръчваме Ви да направите декларацията на дълготраен информационен носител.

4.2 Ако се откажете преди началото на пътуването или не започнете пътуването, ние губим правото на иск за цената на пътуването. Вместо това можем да поискаме разумно обезщетение, ако нямаме вина за отказа или в мястото, което е цел на пътуването или в непосредствена близост до него възникнат необичайни обстоятелства, които в значителна степен влияят на изпълнението на пътуването или на транспортирането на лицата до мястото, което е цел на пътуването; обстоятелствата са неизбежни и изключителни, когато те не подлежат на контрол от наша страна и последствията от тях не биха позволили да бъдат избегнати, дори и, ако биха били предприети всички необходими предпазни мерки.

4.3 Размерът на обезщетението е определен пакетно като вземаме предвид периода между декларацията за отказ и началото на пътуването, както и очакваните спестявания от разходи и очакваните приходи от прилагането на други услуги по пътуването. При поискване от Ваша страна ние сме задължени да обосновем размера на обезщетението. Цялостната стойност на обезщетението ще видите в следващата по-долу точка 19 от условията за пътуване.

4.4 Вие имате право във всеки случай да изискате доказателство за това, че полагащото ни се разумно обезщетение е значително по-ниско от исканото цялостно обезщетение.

4.5 Ние си запазваме правото вместо горе упоменатото цялостно обезщетение да поискаме по-високо индивидуално изчислено обезщетение, ако докажем, че са възникнали по-високи разходи отколкото е съответното приложимо цялостно обезщетение. В този случай сме задължени да опишем с конкретни цифри исканото обезщетение като се вземат предвид спестените разходи, както и се приспаднат тези стойности, които сме получили заради друго прилагане на услугата по пътуването и съответно да ги обосновем в искането.

4.6 Ако сме задължени в резултат от отказ да възстановим цената за пътуването то ние го изпълняваме незабавно, във всеки случай в рамките на 14 дни след получаване на декларацията за отказ.

5. Промени на резервации/ заместване с други участници

5.1 Резервацията е за хотел, през външен за туроператора доставчик.
Разполагаме с ограничена информация за типа стаи.Вие нямате право на промяна по резервацията - не са разрешени промяна на имената, датите на раждане, изхранването и датите на настаняване. Не е възможна частична анулация (на човек, нощувки и др. услуги) или промяна - добавяне на още пътници, допълнителни нощувки и други. Клиентски желания не могат да бъдат добавяни. Не могат да се правят специални запитвания или прайсмач.
Важат анулационните условия в точка 19.3, освен ако не уточним други при потвърждаване на резервацията.

5.2 Вашето законно право съгласно параграф 651 е от Гражданския кодекс да изискате от нас съобщение на дълготраен информационен носител за това, че вместо Вас трето лице поема правата и задълженията по договора за пътуване остава непроменено при горе упоменатите условия. Такава декларация е във всеки случай навременна, ако тя се получи при нас 7 дни преди началото на пътуването.

6. При неизползвани услуги Вие не можете да ползвате отделни услуги по  пътуването, за чието изпълнение ние съгласно договора сме готови и в състояние да изпълним на основания, които трябва да се отнесат към Вас и Вие нямате никакви претенции за съответно частично възстановяване на остатъка от цената. Това не важи, ако Вие бихте имали съгласно законовите условия право на безплатен отказ или прекратяване на договора за пътуване. Нашата цел е да възстановим спестените разходи от изпълнителя на услугите. Това задължение отпада когато става въпрос за изцяло незначителни разходи.

7. Отказ заради недостигане на минимален брой участници

7.1 Ние можем до 28 дни преди настъпване на пътуването да се откажем от договора за пътуване при недостигане на обявения или определен от съответните органи минимален брой на участниците, ако е указан минимален брой на участниците при обявяването на пътуването и този брой, както и предварително обозначения момент, до който трябва да е пристигнала до Вас преди договореното начало на пътуването декларацията за отказ, са посочени в потвърждението за пътуване. Във всеки случай ние сме задължени да Ви уведомим незабавно след настъпване на предпоставките за непровеждането на пътуването и по възможно най-бърз начин да Ви изпратим декларацията за отказ. Ако към по-ранен момент е станало ясно, че минималният брой участници няма да бъде достигнат ние съответно Ви уведомяваме.

7.2 Ако по тази причина пътуването не се реализира ние незабавно, но най-късно до 14 дни след получаване на декларацията за отказ възстановяваме Вашите плащания по цената на пътуването.

8. Прекратяване на договора при поведенчески основания. Ние можем да се откажем от договора за пътуване или да го прекратим след започване на пътуването без спазване на определен срок, ако Вие продължително нарушавате провеждането на пътуването без да се съобразявате с нашите предупреждения или имате поведение в такава степен противоречащо на договора, че незабавното прекратяване на договора да е оправдано. Това не важи тогава когато противоречащото на договора поведение се основава причинно на нарушаване на нашето задължение за информиране. Ако ние прекратим договора си запазваме претенцията за цената на пътуването; ние трябва обаче да начислим стойността на спестените разходи, както и от съответната финансова изгода, които получаваме от друго ползване на неизползваните услуги, включително и тези стойности, които бъдат възстановени евентуално от изпълнителя на услугата.

9. Отказ от договора за пътуване на основание на непреодолими, извънредни обстоятелства се препраща – в съкратен вид – към законовата норма в Гражданския кодекс, която звучи както следва: „Параграф 651 h отказ преди началото на пътуването /1/ Преди началото на пътуването може по всяко време да се направи отказ от договора. Ако пътуващият се откаже от договора организаторът на пътуването губи правото за претенция за договорената цена на пътуването. Организаторът на пътуването може да изиска разумно обезщетение /…//3/ Различно от алинея 1, изречение 3 организаторът на пътуването може да не изиска обезщетение, ако на определеното място за цел на пътуването или в непосредствена близост до него настъпят непреодолими извънредни обстоятелства, които в значителна степен влияят на изпълнението на пакетното  пътуване или на транспортирането на лицата на мястото определено за цел на пътуването. Обстоятелствата са непреодолими и извънредни по смисъла на това подзаглавие когато те не подлежат на контрол от страната, която се позовава на тях и не би могла да предотврати последствията от тях, дори и ако са взети всички съответни предпазни мерки. /4/  Организаторът на пътуването може преди началото на пътуването да се откаже от договора в следните случаи: 1./…/2. Организаторът на пътуването е възпрепятстван при изпълнение на договора от непреодолими извънредни обстоятелства; в този случай той незабавно трябва да декларира отказа след осведомяването си за основанието за отказ. Ако организаторът на пътуването се откаже от договора за пътуване той губи претенцията за договорената цена на пътуването /5/. Ако организаторът на пътуването е задължен в резултат от отказа за възстановяване на цената за пътуването той трябва незабавно, но не по-късно от 14 дни след отказа  да го направи.“

10. Задължения за съдействие от страна на пътуващия

10.1 Документация за пътуването. Ако не сте получили необходимата документация за пътуването в рамките на посочения срок, моля своевременно да  информирате нас или туристическия агент по пътуването, чрез когото сте резервирали услугите за пътуване.

10.2 Известие за недостатъци/искане за отстраняване. Ако пътуването не е осъществено без недостатъци Вие можете да изискате отстраняването им. За целта е необходимо Вашето съдействие – въпреки нашето първостепенно задължение за изпълнение на услугата. Заради това Вие имате задължение да извършите всичко подходящо, така че да допринесете за отстраняване на нарушението и да бъдат сведени до минимум евентуалните последващи щети или изцяло да бъдат избегнати. Доколкото ние в резултат на виновно пропускане на известието Ви за недостатъци не можем да се справим с отстраняването им, Вие имате право на претенции или за намаление на цената съгласно параграф 651 m от Гражданския кодекс, или на претенции за обезщетение съгласно параграф 651 n от Гражданския кодекс. Вие сте задължени да уведомите за своето известие за недостатъци местния представите. Ако няма местен представител или по договор  не е задължен, всякакви недостатъци, свързани с пътуването  трябва да се съобщават на посочените данни за контакт или на назованите места за контакт;  За това как да се свържете с нашия местен представител, респ. с нашето място за контакт има информация в потвърждението на пътуването и/или в документацията за пътуването. Моля да посочвате винаги дадените в документацията за пътуване номер на случая/номер на пътуването, целта на пътуването и информацията за него.Вие бихте могли да уведомите със съобщението си за недостатъците и Вашия туристически агент за пътуването, при когото сте резервирали услугите за пътуване. Нашият местен представител е упълномощен да се грижи за отстраняване на недостатъците, доколкото това е възможно. Той няма функция да признава претенции.

10.3 Определяне на срок преди прекратяване на договора. Ако желаете да прекратите договора за пътуване заради недостатъци при пътуването по начина посочен в параграф 651 i, алинея 2 от Гражданския кодекс и ако са значителни – съгласно параграф 651 l от Гражданския кодекс Вие трябва да ни посочите разумен срок за осъществяване отстраняването на недостатъците. Това не важи само тогава когато ние отказваме да ги отстраним или когато е необходимо незабавното им отстраняване.

10.4 Повреждане на багажа и закъснение на багажа при пътуване със самолет; специални правила и срокове за изискване за отстраняване на недостатъците.

а/ Обръщаме внимание на това, че в случай на загубване/повреждане/закъснение на багаж  при полет със самолет трябва незабавно да бъде дадено показание на място съгласно правните условия за въздушен транспорт  със заявяване на щетата /”P.I.R.”/  пред съответната самолетна компания.

Самолетната компания и организаторът на пътуванията могат да отхвърлят възстановяването на разходите съгласно международните споразумения, когато не е попълнено заявяване на щетата. След заявяването на щета при повреда на багажа тя трябва да  бъде възстановена в рамките на 7 дни, а при закъснение – в рамките на 21 дни.

б/ допълнително загубата, повредата или неправилното насочване на багажа  трябва да бъде заявено незабавно към нас, нашия местен представител, респ. нашето място за контакт или при посредника на пътуването.

11. Ограничаване на отговорността

11.1 Нашата отговорност по договора за щети, които не са физически и не са причинени виновно са ограничени на трикратния размер на цената за пътуването.

11.2 Нашата отговорност за престъпно деяние при щети, които не са физически или във връзка със сексуално самоопределяне и не са причинени виновно е ограничена на трикратния размер на цената за пътуването.

11.3 Претенции надхвърлящи произтичащите съгласно точки 11.1 и 11.2 по международни споразумения или позоваващи на тях законови норми остават незасегнати от ограниченията. 

11.4 Ние не носим отговорност при нарушения на услугата, щети на лица и предмети във връзка с услугите по пътуването, които се определят като външни услуги  /напр. външни излети, спортни мероприятия, посещения в театър, изложби/ когато  тези услуги са обозначени в обявеното пътуване и в потвърждението на пътуването изрично и еднозначно като външни услуги, като са посочени идентичността и адреса на посредничещия партньор по договора, така да можете различите, че те на са в пакета на нашите услуги по пътуването и се избират отделно от него. Параграфи 651 b, 651 c, 651w и 651 y от Гражданския кодекс остават незасегнати от горното. Ние гарантираме когато Ваша щета е причинена от нас заради нарушаване на задълженията ни за указания, разяснения и организация.

12. Предявяване правото на претенции: адресант, информация за уреждане на спорове с потребители

12.1 По претенции съгласно параграф 651 i, алинея 3, № 2-7 от Гражданския кодекс Вие можете да предявите пред нас правата си Предявяването на права може да стане и чрез туристическия агент на пътуването, ако услугата за пътуване е резервирана чрез последния. Предявяването на права се препоръчва да е на дълготраен информационен носител.

12.2 Обръщаме внимание на това, че ние не участваме при доброволното уреждане на спорове с потребители. Насочваме за всички договори за пътуване, които са сключени в електронния обмен, към европейската онлайн – платформа за уреждане на спорове с потребители http://ec.europa.eu/consumers/odr.

13. Изтичане на давност на отделни услуги за пътуване. Всякакви претенции за обезщетение към нас губят давност в случаите на отделни услуги за пътуване съгласно законовия срок за изтичане на давност, по параграфи 195, 199 от Гражданския кодекс. Претенции спрямо нас загубват давност една година след началото на законови срок за изтичане на давност. 

14. Указание за гаранция при инциденти от транспортни фирми за пътуващи по море. Гаранцията на транспортиращата фирма при   превози на пътуващи по море е уредена в Разпоредба /Европейската общност/ № 392/2009 но Европейския парламент и на Съвета от 23.04.2009 г.  за гаранции при злополуки с пътуващите,  превозвани по море в случай на смърт или телесни наранявания на пътуващите, загуба или повреда на багаж, загуба или повреда на ценни предмети, както и за пътуващите с ограничения в подвижността при загуба или повреда на помощните средства за придвижване. Повече информация за действащите условия и права на пътуващите във връзка с тази разпоредба ще получите на E-Mail: kreuzfahrten.info@dertouristik.com/ относно: гаранция при злополука.

15. Задължение за информиране по отношение идентичността на изпълняващата превоза самолетна компания. Въз основа на разпоредба на ЕС за информиране на пасажерите за идентичността на изпълняващата превоза самолетна компания ние сме задължени да Ви информираме при резервация за идентичността на изпълняващата превоза самолетна компания, както и за всички в рамките на резервираното пътуване услуги с въздушен транспорт. Ако към момента на резервация все още не е ясно коя е самолетната компания ние сме задължени да Ви посочим самолетната компания, респ. самолетните компании, които вероятно ще осъществят полета. След като ни стане известно коя самолетна компания ще осъществи полета ние ще Ви уведомим. Ако се смени първоначално обявената самолетна компания, която изпълнява полета ние незабавно ще Ви уведомим  за смяната. Списъкът на самолетните компании, които имат забрана да извършват полети в ЕС /общ списък, първоначално “Black List”/  можете да намерите на следния интернет – адрес: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_de.

16. Предписания за паспорт, виза и здраве

16.1 Ние ви информираме Вас/пътуващите за общите изисквания за паспорт и виза, както и за здравно – полицейските формалности в страната, за където пътувате, включително и за приблизителния срок за издаване на, в случай на необходимост, виза преди сключване на договора, както и за евентуалните промени  - преди настъпване на пътуването.

16.2 За получаването и носенето на необходимите документи за пътуване, евентуално необходими имунизации , както и спазването на митническите и валутни норми сте изрично отговорни само Вие. Негативните последствия от неспазване на тези предписания, напр. заплащане на разходите при отказ, са за Ваша сметка. Това не важи когато ние не сме Ви информирали достатъчно или погрешно.

16.3 Ние не гарантираме за своевременното заявяване и получаване на необходимата виза от съответното дипломатическо представителство, също и когато Вие сте ни възложили получаването й, дори и ако сме нарушили виновно нашите задължения.

17. Защита на пътуването /застраховка при отказ от пътуването и др./

Моля да имате предвид, че посочените в този каталог цени за пътуване не включват застраховка за отказ /разходите за застраховка сторниране и застраховка за прекратяване на пътуването/. Ако Вие преди настъпване на пътуването направите отказ възникват разходи за сторниране. При прекъсване на пътуването могат да възникнат и разходи за обратно пътуване и други допълнителни разходи. Заради това се препоръчва да сключите специалната пълна защита безгрижие с ERGO – Райзеферзихерунг /застраховка при пътуване/ АД, Томас-Делер-щтрасе 2, 81737 Мюнхен. Тя включва освен застраховката при отказ и пълна защита при пътуване с аварийно обслужване през цялото денонощие.

18. Защита на информацията.

Ние ползваме при Вашата резервация лична Ваша информация, която е необходима за изпълнението и реализирането на договора за пътуване. Тази информация се запаметява при нас електронно, преработва се и – доколкото е необходимо за целите на договор – се предава на трети лица, напр.на изпълнителя на услугата като хотели и самолетни компании. Ако Вие при резервиране посочите Вашия E-Mail – адрес ние  го ползваме, за да Ви информираме за сравними оферти за пътуване на нашата фирма. Ако Вие не желаете да получавате информация, можете да се откажете по всяко време да я ползване, без  от това да възникнат други освен разходите за прехвърляне на информацията по базовата тарифа. В тази връзка ние ще Ви обърнем още веднъж внимание при всяко ползване на Вашия E-Mail- адрес. Алтернативно Вие можете да се откажете от получаване на електронни писма на Вашия адрес още при резервацията.

19. Пакетни обезщетения /виж точки 4.2 и 4.3/

Съответният размер на пакетното обезщетение зависи от желаната услуга за пътуване и от момента на получаване на Вашата декларация за отказ. Ако сте обединили няколко услуги за пътуване с единични цени /напр.полет и обиколка/ обезщетението се определя въз основа на посочените по-долу пакети, съответно поотделно, след което те се сумират. Молим да имате предвид отклоненията, които се прилагат с приоритет в обявленията за отделните услуги за пътуване. Пакетите за обезщетение за отделните услуги по пътуването са класифицирани както следва:

19.1 Полети на актуални цени, които могат да се резервират във връзка само с програма на страната:

а/ Полети с Condor на базисни тарифи /кодиране за настаняване SSDB, NSDB, YSDB, OSDB, DSDB и ZSDB/ Eurowings, TUI Fly, Austrian Airlines, Swiss / Edelweiss Air, Qatar Airways, Alitalia след твърда резервация 95 %

б/ полети с Condor по променливи тарифи /кодиране за настаняване QSDB, ASDB и CSDB/ до 29 дни преди настъпване на пътуването 120,- евро/лице /къси и средни разстояния/, респ. 160,- евро/лице /дълги разстояния/;

от 28-мия ден до 24 часа преди настъпване на пътуването 45 %

след 24 часа преди настъпване на пътуването 95 %

в/ полети с Condor  по специални тарифи /кодиране за настаняване HSDB, KSDB, XSDB и ISDB/

до 89 дни преди настъпване на пътуването 10 %

от 88-мия до 59-тия ден преди настъпване на пътуването 20 %

от 58-мия до 29-тия ден преди настъпване на пътуването 50 %

от 28-мия до 15-тия ден преди настъпване на пътуването 70 %

след 14 дни преди настъпване на пътуването 80 % от цената на пътуването

г/ полети с Air France, Air Lingus, Emirates и  TAP Portugal

до 27 дни преди настъпване на пътуването 75,-евро/лице

след 26 дни преди настъпване на пътуването 95 %

19.2 Полети, които могат да се резервират само във връзка с програма на страната

а/ до 42-рия ден преди настъпване на пътуването 20 %

от 41-тия ден преди настъпване на пътуването 35 %

от 29-тия ден преди настъпване на пътуването 45 %

от 21-ия ден преди настъпване на пътуването 55 %

от 14-тия ден преди настъпване на пътуването 75 %

от 6-тия ден преди настъпване на пътуването 85 % от цената на пътуването

б/ полети от Германия с Lufthansa, Air Canada, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss/ Edelweiss Air и United Airlines в K и L класи /за полети на дълги разстояния допълнително в Т класа и до Северна и Средна Америка допълнително в Р класа, при полети с United Airlines също и R класа/ и полети от Швейцария във всички класи на резервация, полети с British Airways в Европа; Air Dolomiti, Icelandair, Lux Air, Scandinavian Airlines, Vueling, Fiji Airways, Scoot и Alitalia след твърда резервация 95 %. Полети от Австрия с Lufthansa, Air Canada, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss/ Edelweiss Air и United Airlines до всички далечни дестинации в K/L/T/N и P-класи, както и до всички дестинации в Европа и Северна Африка във всички класи за резервация с твърда резервация 95 %

19.3 Хотели, обиколни пътувания, кратки пътувания, трансфери и излети, активни програми, специални програми, специални услуги, Fly-in-Safaris, автомобилни маршрути, пътувания с автобус, входни билети, круизи, езикови училища, фериботи, включително пакетни оферти с фериботи, дрифтове, пакети, туристически карти

До 42-рия ден преди настъпване на пътуването 20 %

От  41-тия ден 35 %

От  29-тия ден 45 %

От  21-ия ден 55 %

От  14-тия ден 75 %

От  6-тия ден 85 % от цената на пътуването

19.4 Резервация само на хотел /евент. допълнителни услуги/ с променлива вноска до 5-тия ден преди настъпване на пътуването безплатно; след 4-тия ден преди настъпване на пътуването 85 % от цената на пътуването

Автомобили под наем. Включената защита при отказ покрива разходите за сторниране до 24 часа преди регистрация. Сторниране в деня на наемане или по-късно не могат да се вземат под внимание. Възстановяване на цената за наемане в този случай не е възможно. Съгласуване на място нямат валидност

Пътувания с кораб до 42 дни преди настъпване на пътуването 20 %

От 41-ия до 30-тия ден преди настъпване на пътуването 25 %

От 29-тия до 22-рия ден преди настъпване на пътуването 30 %

От 21-ия до 15-тия ден преди настъпване на пътуването 50 %

От 14-тия до 2-рия ден преди настъпване на пътуването 80 %

След 1-вия ден преди настъпване на пътуването 90 % от цената на пътуването

/Състояние към октомври 2021 г./

 

При противоречия и  несъответствия при превода в българския вариaнт на текста, се прилага немския вариант на Условията за туристически пътувания.