УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ НА ALDIANA GMBH /АЛДИАНА ООД/

Долните разпоредби, доколкото ефективно са договорени, се превръщат в съдържание на сключения между Вас и нас Договор за организиране на пакетно пътуване (по-долу наричан „Договор за пътуване”). Те разширяват законовите предписания на чл. 651а -ш от BGB (немския Граждански кодекс) и член 250 и 252 от EGBGB (Закон за въвеждане в действие на Гражданския кодекс) и ги допълват.
Ако резервирате само една отделна услуга за пътуване (напр. нощувка в хотел, ваканционно жилище), която не е или няма да стане съставна част от пакетно пътуване, долните условия за пътуване с изключение на точки 5.2, 7, 11 и 16 ще имат съответното приложение. Особеностите, които касаят изключително и само такива отделни услуги за пътуване, по-долу се уреждат изрично, респ. се поясняват. Горните правила не намират приложение върху отделни услуги за въздушен транспорт.
Отклоненията в съответната обява за пътуване, както и индивидуалните договорки имат предимство пред настоящите условия за пътуване.

 
1.    Сключване на договора за пътуване / задължение за спътници
1.1    За всички начини на резервация (напр. в туристическо бюро, директно при организатора, по телефона, онлайн и др.) важи:
a)    Базата за това предложение са нашата обява за пътуване и нашата допълнителна информация за съответното пътуване, доколкото те са Ви представени при резервацията. Посредниците при пътуване и доставчиците на услуги (напр. хотели, транспортни  компании) не са упълномощени да сключват договорки, да дават информация или да дават гаранции, които изменят съгласуваното съдържание на договора за пътуване, излизат извън обхвата на обещаните по договор услуги или са в противоречне с туристическата обява. Локални и хотелски брошури, които не са издадени от нас, не са обвързващи спрямо нашето задължение за предоставяне на услуга, доколкото не са превърнати чрез договорка с Вас в съдържание на договора за пътуване.
b)    Трябва да отговаряте за всички задължения по договор на пътуващите, за които сте извършили резервация, като за свои собствени, доколкото сте поели това задължение чрез изрично и специално изявление.
c)    Ако съдържанието на нашето потвърждение за пътуване се отклонява от съдържанието на резервацията, то е налице ново предложение, към което ние се считаме за обвързани за период с продължителност 10 дни. Договорът се сключва въз основа на това ново предложение, доколкото ние сме указали промяната по отношение на новото предложение и сме изпълнили нашите преддоговорни задължения за информиране и Вие сте ни заявили в рамките на срока на обвързване приемането чрез изрично изявление или авансово плащане .
d)    Дадената от наша страна преди сключване на договора информация за съществени характеристики на услугите за пътуване, цената на пътуването и всички допълнителни разходи, условията на плащане, минималния брой участници и фиксираните суми при отмяна (съгл. чл. 250 пар. 3 т. 1.3 до 5 и 7 от EGBGB) не стават съставна част от договора за пътуване, освен ако са това е договорено изрично между страните.
1.2    За резервацията, която е извършена устно, по телефона, писмено, по имейл, чрез SMS или с факс, важи:
a)    С резервацията (регистрацията за пътуване) Вие ни предлагате обвързващо сключване на договора за пътуване.
b)    Договорът се сключва при получаване на потвърждението за пътуването от туроператора. При или непосредствено след сключване на договора ние Ви предаваме съответстващо на законовите предписания потвърждение на пътуването върху траен носител на данни (който ще Ви позволи да съхранявате декларацията непроменена или да я запаметите, така че да е достъпна за Вас за подходящ период от време, напр. на хартия или по имейл), доколкото нямате претенция за това, да получите потвърждение за пътуването на хартия съгласно чл. 250 пар. 6, алинея 1 изр. 2 от EGBGB, тъй като сключването на договора е станало при едновременно физическо присъствие на двете страни или извън търговските помещения.
1.3    При резервации по електронен път (напр. Интернет, ел. приложения, средства за аудио-визуална информация) за сключването на договора важи:
a)    Стартирането на електронната резервация ви се разяснява в съответното приложение.
b)    За корекция на Вашите въвеждания, за изтриване или за нулиране на целия формуляр за резервация на Ваше разположение е налице съответната възможност за корекция, чието използване ще се разясни.
c)    Предлаганите за извършване на електронната резервация езици на договора са посочени.
d)    Доколкото запаметяваме текста на договора, Вие ще бъдете информирани за това и за възможността за по-късно изтегляне на текста на договора.
e)    С натискането на бутона (екранен бутон) „резервиране със задължение за плащане“ или със сравнима формулировка Вие ни предлагате обвързващо сключването на договора за пътуване.
f)    Ние Ви потвърждаваме получаването на Вашето записване за пътуване незабавно по електронен път (потвърждаване на получаването).
g)    Предаването на записването за пътуване чрез натискане на бутона не Ви дава основание за претенция за осъществяване на сключен  договор.
h)    Договорът се счита сключен когато Вие получите потвърждение за пътуването върху траен носител на данни. Ако потвърждението на пътуването се извърши веднага след натискането на бутона „резервиране със задължение за плащане“ чрез съответното непосредствено изобразяване на потвърждението на пътуването на екрана, договорът за пътуване се сключва с изобразяването на това потвърждаване на пътуването.
В този случай не е нужно и междинно съобщение за постъпване на резервацията съгласно буква е) по-горе, доколкото Ви се предоставя възможност за запаметяване върху траен носител на данни и за разпечатване на потвърждаването на пътуването. Обвързващият характери на договора за пътуване обаче не зависи от това, дали Вие използвате в действителност тези възможности за запаметяване или за разпечатване.
1.4    Ние посочваме, че съгласно законовите предписания на чл. 312 и последващи от BGB за предлаганите услуги за пътуване, които са сключени чрез дистанционна форма (по-специално писма, телефонни обаждания, телекс, имейли, SMS, както и средства за аудио-визуална информация и онлайн услуги), не е налично право за отмяна, а само законовите права за оттегляне и предизвестие, по-специално правото за оттегляне съгласно чл. 651з от BGB. Право на отмяна обаче е налице когато договорът за услуги за пътуване е сключен съгласно чл. 651а от BGB извън търговските помещения, освен ако устните договорки, на които почива сключването на договора, не са направени по предходна поръчка на потребителя, като в последния случай няма право на отмяна.
2.    Плащане/документи за пътуване
2.1    Плащанията на цената на пътуване преди завършване на пътуването ние и посредниците при пътуване можем да изискаме или приемаме само ако е налице ефективен договор за гарантиране на клиентските плащания и осигурителната полица с името и данните за контакт на гарантиращия клиентските плащания , която Ви е била предадена по ясен, разбираем и подчертан начин. След сключване на договора срещу връчване на осигурителната полица се дължи плащане на авансова вноска в размер на 20% от цената на пътуването. Остатъчното плащане се дължи в срок от 28 дни преди началото на пътуването, ако осигурителната полица е предадена и нашето право на оттегляне поради посочената в точка 7 причина повече не може да се упражнява. При договори за отделни услуги за пътуване не е необходимо гарантиране на клиентските плащания и предаване на осигурителна полица. От обявите за пътуване могат да се получат по-ранни падежни срокове за определени услуги за пътуване (напр. за някои специални тарифи за полети).
2.2    При плащане с кредитна карта задължаването на Вашата сметка автоматично се извършва в съответните срокове.
2.3    Ако не извършите авансовото плащане и/или остатъчното плащане съгласно уговорените падежи за плащане, въпреки че ние сме готови за редовното изпълнение на договорните дейности и сме в състояние да го направим, изпълнили сме нашите законови задължения за информация и във Ваша полза няма законово или договорно установено право на задържане, то ние имаме право след напомняне с поставяне на срок да се оттеглим от договора за пътуване и да Ви начислим разходите за оттегляне съгласно точка 4.2 изречение 2 до 4.5.
2.4    Документите за пътуването ще се изготвят по правило около 21 дни преди началото на пътуването, при краткосрочни резервации при нужда в рамките на 24 часа. Изпращането на документите за пътуването става по правило по имейл или в разпечатана форма до Вашия посредник при пътуване, чрез който сте резервирали услугите за пътуване или съгласно съответното споразумение до Вас директно. При краткосрочни резервации на полети в отделния случай може да се уговори депозиране на документите за пътуване в резервираното летище на отпътуване. Те се предават след плащане на летището. За породеното вследствие на това допълнително усилие се начислява такса за обработка в размер на 15 евро на всяка процедура.
3.    Промени по услугата преди началото на пътуването
3.1    Отклоненията на съществените характеристики на услугите за пътуване от уговореното съдържание на договора за пътуване, които стават необходими след сключването на договора и са въведени от наша страна не поради недобросъвестно неизпълнение на задълженията, са разрешени за нас преди началото на пътуването, доколкото отклоненията са незначителни и не се нарушава цялостната форма на пътуването.
3.2    Ние сме задължени незабавно да Ви информираме за промените в услугите след узнаването от нас за причината за промяната, на траен носител на данни (напр. вкл. чрез имейл, SMS или гласово уведомление) по ясен, разбираем и подчертан начин.
3.3    В случай на значителна промяна на съществена характеристика на услуга по пътуване или на отклонение от Вашите специални задания, които са станали съдържание на договора за пътуване, Вие имате право в рамките на зададен от нас, едновременно със съобщението за промяната, разумен срок

- да приемете промяната
- или да се оттеглите без задължение за плащане от договора за пътуване
- или да поискате участие в заместващо пътуване,

ако ние сме предложили подобно пътуване. Вие имате право на избор дали да реагирате или не на нашето съобщение. Ако ние не получим никаква реакция или ако вашата реакция не е своевременна, споделената промяна важи като приета. За това ние указваме в декларацията съгласно точка 3.2. В противен случай можете да се съгласите с промяната в договора, да поискате участие в заместващо пътуване, доколкото Ви е било предложено такова или без задължение за плащане да се оттеглите от договора.
3.4    Евентуалните претенции за гаранция остават незасегнати, доколкото променените услуги имат недостатъци. Ако ние сме имали по-ниски разходи за извършването на промененото пътуване, респ. на заместващото пътуване при еднакви характеристики, то на Вас трябва да Ви бъде възстановена сумата, представляваща тази разлика, съгласно чл. 651м ал. 2 от BGB.
4.    Оттегляне на клиента преди началото на пътуването / разходи за оттегляне
4.1    Можете по всяко време да се оттеглите преди началото на пътуването от договора за пътуване. Оттеглянето трябва да се декларира пред нас. Ако пътуването се резервира чрез посредник при пътуване, оттеглянето може да се заяви и пред него. Ние Ви препоръчваме да заявите оттеглянето на траен носител на данни.
4.2    Ако се оттеглите преди началото на пътуването или ако не започнете пътуването, ние губим правото на претенция върху цената на пътуването. Вместо това можем да поискаме подходящо обезщетение, доколкото оттеглянето не се дължи на нас или на мястото на дестинация или в непосредствена близост до него са възникнали необичайни събития, които затрудняват значително извършването на пътуването или транспортирането на хора до мястото на дестинация; обстоятелствата са неизбежни или необичайни, ако не подлежат на контрол от наша страна и съответно последствията от тях не биха били избегнати, дори и ако всички възможни превантивни мерки биха били взети.
4.3    Размерът на обезщетението сме фиксирали при съблюдаване на периода между изявлението ви за оттегляне и началото на пътуването и при съблюдаване на очакваното спестяване на усилия и на очакваните доходи поради други използвания на услугите за пътуване. По Ваше искане сме длъжни да обосновем размера на обезщетението. Фиксираните суми за обезщетените можете да научите от долната точка 18 от настоящите условия на пътуване.
4.4    Във всеки случай имате право да предоставите доказателство за това, че полагащото ни се подходящо обезщетение е значително по-ниско от изискуемата фиксирана сума за обезщетение.
4.5    Ние си запазваме правото вместо горепосочените фиксирани суми за обезщетените да поискаме по-висока, индивидуално изчислявана сума за обезщетение, доколкото ние можем да докажем, че за нас са възникнали значително по-високи усилия от тези, които са били взети под внимание за съответно приложимата фиксирана сума за обезщетение. В този случай ние сме длъжни да посочим конкретни стойности за исканото обезщетение при съблюдаване на спестените усилия и с удръжка на това, което ние получаваме чрез друго използване на дейностите за услуга, както и при искане от Ваша страна да посочим причините за това.
4.6    Ако вследствие на това оттегляне сме задължени да възстановим цената на пътуването, ние незабавно ще извършим това, но при всички положения в рамките на 14 дни след получаване на изявлението ви за оттегляне.
5.    Промени в резервациите/заместващи участници
5.1    След сключване на договора нямате право на претенция за промени, по-специално по отношение на срока на пътуването, дестинацията на пътуване, мястото на започване на пътуването, настаняването или вида на транспорта (промяна в резервацията). Ако по Ваше желание все пак се извърши промяна в резервацията - доколкото това е възможно, по правило за нас ще възникнат същите разходи, каквито биха възникнали при оттегляне от Ваша страна. Ето защо ние трябва да Ви начислим разходите в същия размер, както биха били начислени към момента на промяна в резервацията за оттегляне. Ако и доколкото не става въпрос за промяна в резервацията, която причинява само незначително усилие за обработка, ние освен това ще начислим обезщетение за обработка, което ще зависи от положените усилия, за чийто размер ние ще Ви информираме преди конкретната промяна в резервацията. Вие имате възможността да предоставите доказателство за това, че полагащото ни се обезщетение е значително по-ниско от изискуемото обезщетение за обработка. Горните правила не важат, ако промяната в резервацията е необходима, защото ние сме Ви предоставили никаква, или сме Ви предоставили недостатъчна или грешна преддоговорна информация съгласно чл. 250 пар. 3 от EGBGB, като в този случай промяната в резервацията е възможна безплатно.
5.2    Горните условия не засягат Вашето законово право съгласно чл. 651д от BGB да поискате от нас чрез съобщение на траен носител на данни вместо Вас трето лице да встъпи в правата и задълженията, произтичащи от този договор за пътуване. Такава декларация във всеки случай е своевременна, ако бъде получена при нас 7 дни преди началото на пътуването.

6.    Неизползвана услуга 
Ако отделни услуги за пътуване, които съобразно договора, ние сме били готови и сме били в състояние да извършим, не бъдат използвани от Вас по причини, които се дължат на Вас, Вие нямате право на претенция за частично възстановяване на цената на пътуването. Това не важи, доколкото тези причини биха били оправдани за Вас съгласно законовите разпоредби за безплатно оттегляне или анулиране на договора за пътуване. Ние ще положим усилия за възстановяване на спестените усилия от доставчика на услугата. Това задължение отпада, ако става въпрос за напълно незначителни усилия.
7.    Оттегляне поради недостигане на минималния брой участници
7.1    Ние можем до 28 дни преди началото на пътуването при недостигане на предписания или административно установения минимален брой участници да се оттеглим от договора за пътуване, ако в обявата за пътуването е посочен минималният брой участници и ако това число и предварително посоченият времеви момент, до който Вие трябва да получите изявление за оттегляне преди началото на пътуването, което е уговорено в договора, са посочени в потвърждението на пътуването. Във всеки случай ние сме длъжни незабавно след настъпване на предпоставката за неизвършване на пътуването да Ви уведомим за това и да Ви връчим възможно най-бързо изявление за оттегляне. Ако още на по-ранен етап стане видно, че минималният брой участници не може да се достигне, ще бъдете информирани за това.
7.2    Ако пътуването по тази причина не се осъществи, ние незабавно, но при всички случаи в рамките на 14 дни след получаване на изявлението за оттегляне, ще Ви възстановим направените плащания по пътуването.
8.    Анулиране по причини, свързани с поведението
Ние можем да се оттеглим от договора за пътуване или след започване на пътуването да анулираме договора за пътуване без съблюдаване на срок, ако Вие трайно пречите на провеждането на пътуването въпреки нашето предупреждение или се държите в такава степен по начин, нарушаващ договора, че незабавното прекратяване на договора е оправдано. Това не важи, ако поведението, което нарушава договора, се дължи изначално на нарушаване на нашето собствено задължение за даване на информация. Ако ние анулираме договора, то ние си запазваме правото на претенция върху цената на пътуването, но въпреки това трябва да си начислим стойността на спестените усилия и на съответните предимства, които ще получим от друго използване на неизпълнената услуга, включително съответните възстановени ни суми от доставчиците на услуги.
9.    Оттегляне от договора за пътуване поради непреодолими, необичани обстоятелства
В това отношение в съкратен вид условията  препращат към законовата разпоредба в BGB, която гласи както следва: „Чл. 651з Оттегляне преди началото на пътуването
(1) Преди началото на пътуването пътуващият може да се оттегли по всяко време от договора. Ако пътуващият се оттегли от договора, туроператорът губи правото на претенция за договорената цена на пътуването. Туроператорът може обаче да поиска разумно обезщетение. […]
(3) В отклонение от алинея 1 изречение 3 туроператорът не може да поиска обезщетение, ако на мястото на дестинация или в негова непосредствена близост възникват непреодолими, извънредни обстоятелства, които значително затрудняват изпълнението на цялото пътуване или превозването на лица до мястото на дестинация. Обстоятелствата са непреодолими и извънредни по смисъла на това подзаглавие, ако не подлежат на контрол от страната, която се уповава на тях и ако техните последствия нямаше да могат да се избегнат дори тогава, когато биха били взети всички приемливи предпазни мерки.
(4) Туроператорът може да се оттегли преди началото на пътуването в следните случаи от договора:
1. […]
2. туроператорът поради непреодолими, необичайни обстоятелства е възпрепятстван да изпълни договора; в този случай той трябва незабавно да декларира оттеглянето си след научаване за причината за оттеглянето. Ако туроператорът се оттегли от договора, той губи правото на претенция за договорената цена на пътуването.
(5) Ако вследствие на оттегляне туроператорът е задължен да възстанови цената на пътуването, той незабавно трябва да извърши това, но при всички положения в рамките на 14 дни след оттеглянето.”
10.    Задължения за съдействие на пътуващия
10.1    Документи за пътуване
Моля, информирайте ни или посредника, през когото сте резервирали услугите за пътуване, своевременно за това, ако не сте получили нужните документи за пътуване в рамките на посочените срокове.
10.2    Известие за недостатъци/Искане за отстраняване
Ако пътуването не е преминало без недостатъци, то можете да поискате отстраняване им. За целта е нужно Вашето съдействие, независимо от нашето имащо предимство задължение за извършване на услугата. Ето защо сте задължени да направите всичко, което може да се очаква от Вас в рамките на разумното, за да допринесете за отстраняването на недостатъка и за запазване на възможно най-ниско възникване на евентуални  щети или за напълното им избягване. Доколкото вследствие на виновно неспазване на задължението за известяване за недостатък ние не можем да извършим отстраняване, Вие нямате право нито на претенции за намаление съгласно чл. 651м от BGB, нито на претенции за компенсация за щета съгласно чл. 651н от BGB. Вие сте длъжни да посочвате незабавно пред нашия локален представител Вашите наблюдения за недостатъци. Ако няма локален представител и по договор не е нужно да има такъв, всякакви недостатъци при пътуването трябва да ни се съобщават на посочените по-долу данни за контакт или на посоченото място за контакт; за начините на свързване с нашия локален представител, респ. нашето локално място за контакт ще бъде посочено в потвърждението за пътуването и/или документите за пътуването. Моля, при всички положения посочвайте споменатия в документите за пътуването номер на процедура/пътуване, целта на пътуването и датите на пътуването. Въпреки това можете да посочите Вашето съобщение за недостатъци и на Вашия посредник при пътуването, чрез когото сте резервирали услугите за пътуване.
Нашият локален представител е натоварен с това, да се погрижи за отстраняването, ако това е възможно. Въпреки това той не е оправомощен да признава претенции.
10.3    Поставяне на краен срок преди прекратяване на договора
Ако искате да прекратите  договора за пътуване съгласно чл. 651л от BGB поради недостатък на пътуването от описания в чл. 651и ал. 2 от BGB вид, доколкото този недостатък е значителен,  преди това трябва да ни дадете разумен срок за отстраняване на недостатъка. Това не важи само ако ние откажем отстраняването или ако е нужно незабавно отстраняване.
10.4    Увреждане на багажа и забавяне на багажа при полети; специални правила и срокове за изискване на отстраняване
(a)    Ние посочваме, че загубата, увреждането и забавянето на багажа във връзка с полети трябва да се указва съгласно приетите в областта на правото разпоредби, касаещи въздухоплаването, от Вас незабавно на място посредством уведомление за щета (“P I. R.”) към компетентната въздухоплавателна компания. Въздухоплавателните компании и туроператорите могат да откажат възстановявания на базата на международни спогодби, ако не е попълнено уведомление за щета. Уведомлението за щета трябва да се компенсира при повреда на багаж в срок от 7 дни,
а при забавяне на багаж в срок от 21 дни след връчването.
(б) Допълнително загубата, повреждането или погрешното насочване на багаж трябва да ни се докладва на нас, на нашия локален представител, респ. на нашето място за контакт или на посредника при пътуване незабавно.
11.    Ограничение на отговорността
11.1    Нашата отговорност за щети по договора, които не са физически и не са виновно причинени, се ограничава до трикратната цена на пътуването.
11.2    Нашата  отговорност за непозволено увреждане за щети, които не са физически или за такива  на сексуално самоопределяне, и не са виновно причинени, се ограничава до трикратната цена на пътуването.
11.3    Евентуално излизащите извън рамките на претенциите по точка 11.1 и 11.2 претенции съгласно международните спогодби или почиващите на такива претенции законови предписания не се засягат от ограниченията.
11.4    Ние не отговаряме за смущения в услугата, персонални и материални щети във връзка с услугите за пътуване, които се предоставят само като външни услуги (напр. предоставени излети, спортни събития, театрални посещения, изложби), ако тези услуги са изрично посочени в обявата за пътуването и в потвърждението за пътуването и при посочване на самоличност и адрес на предоставящия партньор по договора са обозначени дотолкова ясно като външни услуги, че видимо за Вас не са съставна част от нашите услуги за пътуване и са избрани отделно. Чл. 651б, 651в, 651ц и 651ш от BGB остават незасегнати от това. Ние обаче отговаряме, ако и доколкото причина за Вашите щети е нарушение от наша страна на задълженията за указване, разясняване или организиране.
12.    Твърдение за претенции: Получател, информация за регулиране на спорове с потребители
12.1    Претенциите съгласно чл. 651и ал. 3 т. 2-7 от BGB трябва да бъдат предявявани от Вас към нас валидно. Твърдението за претенции може да се извършва и чрез посредника при пътуването, ако услугите за пътуване са резервирани чрез този посредник на пътуването. Твърдението за претенции на траен носител на данни се препоръчва.
12.2    Ние посочваме, че не участваме в доброволно регулиране на спорове с потребители. Ние посочваме за всички договори за пътуване, които са сключени по електронен път, европейската платформа за онлайн регулиране на спорове ec.europa.eu/consumers/odr.
13.    Давност на искове при отделни услуги за пътуване
 Всякакви претенции за компенсация при щети срещу нас имат давност в случай на резервиране на отделни услуги за пътуване съгласно законово определения срок на давност, установен в чл. 195, 199 от BGB. В останалите случаи претенциите към нас имат давност една година от законово установеното начало на давността.
14.    Задължения за информиране относно идентичността на изпълняващата въздухоплавателна компания
Въз основа на ЕС наредбата за информиране на пътниците по време на полети за идентичността на изпълняващата въздухоплавателна компания ние сме задължени да Ви информираме при резервиране за идентичността на изпълняващата въздухоплавателна компания, както и за всички подлежащи на извършване в рамките на резервираното пътуване услуги по самолетен превоз. Ако при резервирането изпълняващата въздухоплавателна компания още не е ясна, то ние сме длъжни да Ви посочим въздухоплавателната компания, респ. въздухоплавателните компании, които вероятно ще извършат полета. Когато ни стане известно коя въздухоплавателна компания ще извърши полета, ние ще Ви информираме за това. Ако първоначално посочената изпълняваща въздухоплавателна компания се смени, то ние незабавно ще Ви информираме за смяната. Списъкът на въздухоплавателните компании със забрана за работа на територията на ЕС (общностен списък, предишно име “Black List”) може да се изтегли от следната Интернет страница: ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/ air-ban_de
15.    Предписания за паспорти, визи и здравни изисквания
15.1    Ние ще Ви съобщим / ще съобщим на пътуващите общите изисквания за паспорти и визи, както и здравните изисквания, наложени от полицията в страната на дестинация, включително приблизителните срокове за получаване на респективно необходимите визи преди сключването на договора, както и евентуалните промени преди началото на пътуването.
15.2    За набавянето и носенето със себе си на необходимите документи за пътуването, евентуално необходимите ваксинации, както и спазването на митническите предписания и предписанията за валута сте отговорни изключително и само Вие. Щетите, които се пораждат от неспазването на тези предписания, напр. плащане на разходи за оттегляне, са за Ваша сметка. Това не важи, ако ние виновно не сме Ви информирали, или сме ви информирали недостатъчно пълно или погрешно.
15.3    Ние не отговаряме за своевременното издаване и получаване на необходимата виза от съответното дипломатическо представителство, включително и ако Вие сте ни възложили набавянето, освен ако ние сме нарушили виновно собствените си задължения.
16.    Защита при пътуване
(Застраховка за оттегляне от пътуване и др.)
Моля, имайте предвид, че посочените в този каталог цени за пътувания не включват застраховка за оттегляне от пътуване (застраховка за разходи при анулиране и застраховка за прекъсване на пътуването). Ако преди започване на пътуването се оттеглите от Вашето пътуване, възникват разходи за анулиране. При прекъсване на пътуването могат да възникнат допълнителни разходи за обратно пътуване или други допълнителни разходи. Ето защо е препоръчително сключването на специална застраховка за цялостна защита с компанията ERGO Reiseversicherung AG, Thomas-Dehler-Straße 2, 81737 Мюнхен. Тя включва наред със застраховката за оттегляне от пътуването и всеобхватна защита със сервизен номер за аварийни повиквания, който е на разположение денонощно.
17.    Защита на данните
Ние събираме при Вашата резервация лични данни, които са необходими за изпълнението и извършването на договора за пътуване. Тези данни се съхраняват и обработват от нас и, доколкото е нужно това за целта на договора, се предават на трети лица, напр. доставчици на услуги като хотели и въздухоплавателни компании. Ако при резервирането на Вашето пътуване сте посочили Вашия имейл адрес, ние ще го използваме, за да Ви информираме за сравними предложения за пътуване на нашата компания. Ако не желаете изпращането на информация, можете да възразите срещу това използване по всяко време, без за целта да възникват други разходи, различни от тези за предаването съгласно базовите тарифи. За това искаме още веднъж да ви укажем и при всяко използване на Вашия имейл адрес за тази цел. Алтернативно можете да откажете получаването на имейли още при резервацията.
18.    Фиксирани суми за обезщетение
(сравни точка 4.2 и 4.3)
Съответният размер на фиксираната сума за обезщетение зависи от избраната услуга за пътуване и момента на получаване от нас на Вашето изявление за оттегляне. Ако сте събрали няколко услуги за пътуване с единични цени (напр. полет и обиколно пътуване), то обезщетението трябва да се установява на базата на по-долу посочените фиксирани суми поотделно и след това да се извършва добавяне. Моля, имайте предвид всякакви отклонения, които имат предимство в обявите за отделните услуги за пътуване.
Фиксираните суми за обезщетение на отделните услуги за пътуване са категоризирани както следва:
18.1    При резервации с фиксирани полети, само хотели, билети за влак (с изключение на тарифите за спестяване с влак)
    до 42 ден преди началото на пътуването 20%
    от 41 ден преди началото на пътуването 35%
    от 29 ден преди началото на пътуването 45%
    от 21 ден преди началото на пътуването 55%
    от 14 ден преди началото на пътуването 75%
    от 06 ден преди началото на пътуването 85%
18.2    Пристигане на собствени разноски в планинските клубове на Aldiana в Австрия (Ампфлванг, Хохкьониг, Залцкамергут)
    до 22 дни преди началото пътуването 20%
    от 21 до 15 ден преди началото на пътуването 50%
    от 14 до 07 ден преди началото на пътуването 60%
    от 06 до 01 ден преди началото на пътуването 75%
    в деня на потегляне или при неявяване 85%
18.3    Само хотелски резервации (респ. други услуги) с гъвкава тарифа
    -    до 5 ден преди началото на пътуването безплатно
    -   от 4 ден преди началото на пътуването 85% от цената на пътуването
18.4    При резервации само на полет, модулни полети, комбинирани модулни резервации. При съставени от заявяващия пътуването услуги в модулната система (напр. само полет и хотел)
    до 30 ден преди началото на пътуването 50%
    до 03 ден преди началото на пътуването 75%
    от 02 ден преди началото на пътуването 80%
18.5    Разходите за оттегляне/промяна на резервацията за резервирани входни билети обикновено са 100%, тъй като при това става дума за предавана чрез посредник услуга за пътуване.
18.6    Ако тарифата за полети подлежи на отклоняващи се разпоредби (напр. специална тарифа), евентуално отклоняващите се от точка 18.1 условия за анулиране се указват при резервацията. Таксите за анулиране и промяна на резервацията за полети могат да се различават силно една от друга според въздухоплавателната компания и тарифните условия. Редица специални тарифи не позволяват промени на резервацията и анулирания, което можете да научите също така при Вашата резервация.
18.7    ALDX, специално обозначени редовни полети. При резервации от програмата ALDX, както и резервации с тарифи за специално обозначени редовни полети от програмата “ALD” пътуването по Ваше желание се съставя на принципа “Dynamic Packaging”. За целта се използват специалните тарифи на въздухоплавателната компания, които не могат да се възстановят, тъй че се договарят специални фиксирани суми при оттегляне. Позволено Ви е да докажете, че не са възникнали никакви или са възникнали доста по-ниски разходи отколкото е посочено в долните фиксирани суми.
При оттегляне
    до 42 ден преди началото на пътуването 55%
    от 41 ден преди началото на пътуването 60%
    от 29 ден преди началото на пътуването 65%
    от 21 ден преди началото на пътуването 70%
    от 14 ден преди началото на пътуването 80%
    от 06 ден преди началото на пътуването 85%
    от 02 ден преди началото на пътуването 90%
    при неявяване 90%
Промените на ALDX резервациите и резервациите с тарифи на специално обозначени редовни полети от програмата “ALD” не са възможни. При услуги за пътуване на ALDX ние Ви начисляваме при посочване на заместващо лице/промяна в името исканите от доставчика на услугата допълнителни разходи. Като такса за обработка се начисляват допълнително такси в размер на 30 евро на човек.
18.8    Промяна на ALDX резервациите по Ваше желание относно срока на пътуване, целта на пътуване, вида на превозване и летището на отпътуване не е възможна. Ако при редовни полети се променят датата на отпътуване, датата на връщане или летището на отпътуване, то при (специално обозначените) редовни линии се прилагат горепосочените такси. Това важи и при промени в името.
Версия: Ноември 2021 г.

*При противоречие между немския и българския текст превес има немският вариянт на Условията

Организатор
Aldiana GmbH
Емил-фон-Беринг-Щрасе 6, 60439 Франкфурт 
тел.: +49 6171 6311111, servicecenter@aldiana.com 
Седалище: Франкфурт на Майн
Районен съд: Бад Хомбург фон дер Хьое HRB 4600 ДДС ид. ном.: DE811 16 80 48
Банкови данни: Commerzbank AG, Франкфурт на Майн
IBAN: DE60500400000581011415
DE : SWIFT/BIC: COBADEFF
Управители: Макс-Петер Дрол, Маркус Р. Кемпен